PedicureSalon Franka van der Gaag

Verwen jezelf eens met een paar nieuwe voeten!


 


PedicureSalon

Franka van der Gaag

Dordognelaan 12 

5628 HE Eindhoven

040 241 25 75    

(Achtse Barrier)  

Algemene Voorwaarden & Privacy Policy

 

Algemene voorwaarden


1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen
PedicureSalon Franka van der Gaag en de cliënt waarop Pedicure Salon Franka van der Gaag deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

2. Inspanningen
PedicureSalon Franka van der Gaag
PedicureSalon Franka van der Gaag zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Pedicure Salon Franka van der Gaag zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de cliënt informeren over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan
PedicureSalon Franka van der Gaag melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag PedicureSalon Franka van der Gaag 100% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag PedicureSalon Franka van der Gaag de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomen kan PedicureSalon Franka van der Gaag de afspraak annuleren en het geheel afgesproken honorarium berekenen. Pedicure Salon Franka van der Gaag moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. 

4. Betaling
PedicureSalon Franka van der Gaag vermeldt alle prijzen van behandelingen zichtbaar in de salon. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling contant te voldoen.
Indien cliënt ook na het verstrijken van een gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is cliënt verplicht alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief kosten voor juridische bijstand, te vergoeden. Tevens heeft
Pedicure Salon Franka van der Gaag het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

5. Persoonsgegevens & Privacy
De cliënt voorziet
PedicureSalon Franka van der Gaag voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Pedicure Salon Franka van der Gaag aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling. PedicureSalon Franka van der Gaag neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt over op een klantenkaart. PedicureSalon Franka van der Gaag behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen van de Europese privacy wet, de AVG ofwel: Algemene Verordening Gegevensbescherming. PedicureSalon Franka van der Gaag zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toepassing vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding
PedicureSalon Franka van der Gaag is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak,
Pedicure Salon Franka van der Gaag verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derde te vertrekken.

7. Aansprakelijkheid
PedicureSalon Franka van der Gaag is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat PedicureSalon Franka van der Gaag is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Pedicure Salon Franka van der Gaag is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8. Garantie
PedicureSalon Franka van der Gaag geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling(en). Deze garantie vervalt indien:
- De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
- De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
- De cliënt andere producten dan de door
Pedicure Salon Franka van der Gaag
  geadviseerde producten heeft gebruikt.

9. Beschadiging & diefstal
PedicureSalon Franka van der Gaag heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. PedicureSalon Franka van der Gaag meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen,
heeft
PedicureSalon Franka van der Gaag het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.


 

Privacy Policy

PedicureSalon Franka van der Gaag hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven
over hoe er wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.

PedicureSalon Franka van der Gaag doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. PedicureSalon Franka van der Gaag houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Dit brengt met zich mee dat PedicureSalon Franka van der Gaag in ieder geval:

 • - uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • - de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens, welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • - vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • - passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • - geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • - op de hoogte is van uw rechten over uw persoonsgegevens, u hierop te willen wijzen en deze te respecteren.

PedicureSalon Franka van der Gaag is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacy policy -of in algemenere zin- vragen heeft hierover of contact wenst op te nemen, dan kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Pedicure Salon Franka van der Gaag verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • - Administratieve doeleinde;
 • - Communicatie over de opdracht;
 • - Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • - De overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pedicure Salon Franka van der Gaag de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • - Voornaam;
 • - Tussenvoegsel;
 • - Achternaam;
 • - Adres, postcode en woonplaats;
 • - Telefoonnummer;
 • - Geboortedatum;
 • - Geslacht;
 • - Gezondheidsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Pedicure Salon Franka van der Gaag opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • - Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan PedicureSalon Franka van der Gaag geeft kunnen aan derde partijen worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

PedicureSalon Franka van der Gaag zal nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maakt PedicureSalon Franka van der Gaag uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij op zou kunnen vragen. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan PedicureSalon Franka van der Gaag persoonsgegevens delen met derden indien u hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

PedicureSalon Franka van der Gaag verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

PedicureSalon Franka van der Gaag verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

PedicureSalon Franka van der Gaag bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

PedicureSalon Franka van der Gaag heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo zijn bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • - alle personen die namens Pedicure Salon Franka van der Gaag van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • PedicureSalon Franka van der Gaag hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle systemen;
 • - er worden back-ups gemaakt om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; deze maatregelen worden regelmatig getest en geëvalueerd.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke PedicureSalon Franka van der Gaag van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door PedicureSalon Franka van der Gaag te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. PedicureSalon Franka van der Gaag kan u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Indien PedicureSalon Franka van der Gaag uw persoonsgegevens mag verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan is dit natuurlijk erg vervelend.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van deze Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op.

Contactgegevens

Pedicure Salon Franka van der Gaag
Dordognelaan 12
5627 HE Eindhoven
040-2412575
franka1968@gmail.com
www.pedicurefranka.nl